دوره کاردانی ناپیوسته علمی- کاربردی حسابداری با گرایش های مالیاتی- صنعتی- حسابرسی

 

مقدمه:
از ابعاد بسیار مهم موسسات دولتی، بخش انتفاعی و غیر انتفاعی و بنگاه های اقتصادی در
فعالیت های خدماتی، بازرگانی و تولیدی، بعد اقتصادی و مالی آنها قلم داد می شود که امروزه صاحبان سرمایه و
مدیران اجرایی به منظور حداکثر بهره برداری از منابع موجود نیازمند افراد تحصیل کرده در رشته های
مرتبط با حسابداری در گرایش های مختلف می باشند که بتوانند بعد اقتصادی و مالی موسسات را هدایت
نموده و پاسخگوی منطقی برای استفاده کنندگان از اطلاعات مالی باشند. جهت تقویت این بعد اصولی،
تدوین راه کار مناسب برای تربیت نیروی انسانی با اطلاعات لازم و کافی و علمی و تخصصی در امور مالی و حسابداری مورد نیاز است.

 

تعریف و هدف :
هدف از برگزاری این دوره تربیت افرادی است که ضمن آشنایی با دروس نظری، با سیستم های مالی و حسابداری بنگاه های اقتصادی

(خدماتی، بازرگانی و تولیدی) و موسسات دولتی و غیرانتفاعی آشنا شوند. همچنین توانایی لازم در تصمیم گیری های صحیح و دقیق بر مبنای اطلاعات علمی و قابل اعتماد در بهینه سازی سیستم های گردش کار دستگاه مربوط را داشته و در انجام وظایف تعریف شده و همکاری مؤثر با کارشناسان مرتبط با این فن در مسائل برنامه ریزی و بازرگانی و پیش بینی های مالی و اقتصادی شرکت ها و موسسات دولتی ایفای نقش نمایند.

 

ضرورت و اهمیت :
در یک بررسی کلی کمبود نیروی انسانی متخصصدر این بخش کاملاً مشهود می باشد و عدم اطلاعات لازم و کافی کارکنان مالی و حسابداری و از طرفی تغییرات سریع در جوامع امروزی و نگرش های جدید به اقتصاد و تجارت، حسابداری و علوم مالی را که زبان گویای امور تجاری می باشد بسیار پیچیده کرده است، لذا تدوین این برنامه برای رفع این مشکل یک ضرورت انکار ناپذیر می باشد.


 

سر فصل رشته:

کاردانی حسابداری صنعتی - پودمانی

کارشناسی حسابداری صنعتی - پودمانی

کارشناسی حسابداری مالیاتی - پودمانی

کاردانی حسابداری مالیاتی - ترمی

کارشناسی حسابداری دولتی - ترمی

کارشناسی حسابداری مالی - ترمی

کارشناسی حسابداری - ترمی