کلیه مراحل زیر می باید توسط دانشجویان به دقت طی شود، در غیر اینصورت نمره درس کارورزی1 قابل ثبت نخواهد بود.
1. تهیه فرمهای کارورزی1 از صفحه اول سایت دانشگاه (www.irtciac.com)
2. تکمیل فرم درخواست معرفی برای کارورزی1
3. دریافت نامه از محل کارورزی در سربرگ و مهر شرکت مربوطه (مبنی بر تایید دانشجو و زمان حضور احتمالی ایشان در آن شرکت)
4. تحویل “فرم درخواست معرفی برای کارورزی1” و “نامه محل کارورزی” به واحد آموزش
5. دریافت معرفی نامه برای محل کارورزی دانشجو از واحد آموزش (شروع زمان کارورزی از این مرحله می باشد)
6. هماهنگی با استاد مربوطه از طریق فضای مجازی جهت تکمیل فرمهای گزارش هفتگی و ماهیانه (متعاقبا لینک آن در تلگرام اعلام می شود)
7. ارائه فرمهای مربوطه و گزارش آن بصورت کتبی (متعاقبا زمان آن اعلام می شود)