به اطلاع می رساند دانشجویانی که در مهر99 درس کارورزی1 را اخذ نموده اند فقط تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 29*08*99 فرصت دارند فرم درخواست کارورزی و فرم تائیدیه از واحد متقاضی را به واحد آموزش (طبقه چهارم) تحویل دهند. بدیهی است پس از این تاریخ هیچگونه درخواست کارورزی پذیرفته نمی شود و عواقب آن به عهده دانشجو می باشد.