به اطلاع می رساند دانشجویانی که در مهر99 درس کارورزی 2 را اخذ نموده اند فقط تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 29*08*99 فرصت دارند در سامانه ملی کارآموزی، درخواست کارآموزی و جایابی نمایند. بدیهی است پس از این تاریخ هیچگونه درخواست کارورزی پذیرفته نمی شود و عواقب آن به عهده دانشجو می باشد.
نحوه درخواست کارآموزی و جایابی در اطلاعیه های قبلی اطلاع رسانی شده است.