به اطلاع می رساند دانشجویانی که در مهر99 درس کارورزی1 را اخذ نموده اند فقط تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 06*09*99 فرصت دارند فرم درخواست کارورزی و فرم تائیدیه از واحد متقاضی را به واحد آموزش (طبقه چهارم) تحویل دهند. بدیهی است پس از این تاریخ هیچگونه درخواست کارورزی پذیرفته نمی شود و دانشجو می باید این درس را حذف اضطراری نماید و عواقب آن به عهده دانشجو می باشد.