به اطلاع می رساند دانشجویانی که در مهر99 درس کارورزی 2 را اخذ نموده اند فقط تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 06*09*99 فرصت دارند در سامانه ملی کارآموزی، درخواست کارآموزی و جایابی نمایند. بدیهی است پس از این تاریخ هیچگونه درخواست کارورزی پذیرفته نمی شود و دانشجو می باید این درس را حذف اضطراری نماید و عواقب آن به عهده دانشجو می باشد.

نحوه درخواست کارآموزی و جایابی در اطلاعیه های قبلی اطلاع رسانی شده است.