ضمن تشکر از دانشجویانی که شهریه نیمسال اول 1400-1399 را بصورت کامل پرداخت نموده اند، به اطلاع می رساند دانشجویانی که شهریه 85% حق مرکز تحقیقات صنعتی ایران را بطور کامل پرداخت ننموده اند فقط تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 27*09*99 فرصت دارند شهریه خود را بطور کامل پرداخت نمایند .درغیر این صورت از تاریخ 29*09*99 سیستم دانشجویان بدهکار غیرفعال می شود.
جهت پرداخت باقیمانده شهریه 85% ، دانشجویان می باید در سامانه هم آوا گزینه تسویه حساب دانشجو را انتخاب نمایند.