ضمن تشکر از دانشجویانی که شهریه نیمسال اول 1400-1399 را بصورت کامل پرداخت نموده اند، به اطلاع می رساند دانشجویانی که شهریه 85% سهم مرکز تحقیقات صنعتی ایران را بطور کامل پرداخت ننموده اند فقط تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 04*10*99 فرصت دارند شهریه خود را بطور کامل پرداخت نمایند .درغیر این صورت از تاریخ 06*10*99 سیستم دانشجویان بدهکار غیرفعال می شود.

جهت پرداخت باقیمانده شهریه 85% ، دانشجویان می باید در سامانه هم آوا گزینه تسویه حساب دانشجو را انتخاب نمایند.

نکته مهم : درصورتی که سامانه هم آوا غیرفعال شود،سامانه سما لایو نیز غیرفعال می گردد و عواقب آن بر عهده دانشجو می باشد.