محتوای دوره کارشناسی حرفه ای مدیریت کسب و کار

Home / سر فصل دروس / محتوای دوره کارشناسی حرفه ای مدیریت کسب و کار

کارشناسی حرفه ای مدیریت کسب و کار

ترم اول

نام درس تعداد واحد ساعت پیش نیاز
نظری عملی جمع
کاربینی 1 32 32
آمار و کاربرد آن در کسب و کار 2 32 32
تکنیک ها و ابزارهای کارآفرینی 2 16 48 64
برنامه ریزی و مدیریت پروژه 2 16 48 64
رفتار سازمانی 2 32 32
تحلیل محیط کسب و کارهای کوچک و متوسط در ایران 2 32 32
مدیریت ارتباط با مشتری(CRM) 2 16 48 64
اندیشه اسلامی 2 2 32 32
ورزش 1 1 32 32
جمع 16  

ترم دوم

نام درس تعداد واحد ساعت پیش نیاز
نظری عملی جمع
سیستمهای مدیریت یکپارچه(IMS) 2 16 48 64
اصول تنظیم و کنترل بودجه موسسات خدماتی و بازرگانی 2 16 48 64
روش تحقیق در مدیریت کسب و کار 2 16 48 64 آمار و کاربرد آن در کسب و کار
روانشناسی کار 2 32 32
مقررات صادرات و واردات و ثبت سفارش 2 32 32
زبان تخصصی کسب و کار 2 32 32
اصول و مبانی تولید 2 32 32
تاریخ تحلیلی صدر اسلام 2 32 32
کارورزی 1 2 240 240
جمع 18  

ترم سوم

نام درس تعداد واحد ساعت پیش نیاز
نظری عملی جمع
مدیریت بازاریابی خدمات 2 16 48 64
مدیریت تامین و انبارداری 2 16 48 64
مدیریت هزینه در کسب و کار 2 16 48 64
اصول و فنون مذاکره 2 32 32
مدیریت ریسک در کسب و کار 2 16 48 64
هوشمندسازی کسب و کار(BI) 2 16 48 64 تحلیل محیط کسب و کارهای کوچک و متوسط در ایران
شیوه های کارآفرینی سازمانی و اجتماعی 2 16 48 64 تکنیک ها و ابزارهای کارآفرینی
تفسیر موضوعی قرآن 2 32 32
مدیریت منابع انسانی 2 32 32
جمع 18  

ترم چهارم

 

نام درس تعداد واحد ساعت پیش نیاز
نظری عملی جمع
مدیریت نوآوری و توسعه محصول 3 32 48 80 تکنیک ها و ابزارهای کارآفرینی
انقلاب اسلامی ایران 2 32 32
مدیریت تبلیغات و برندسازی 2 16 48 64 مدیریت بازاریابی خدمات
اقتصاد 2 32 32
راه اندازی کسب و کار 3 32 48 80 مدیریت هزینه در کسب و کار

مدیریت ریسک در کسب و کار

پروژه کسب و کار 2 96 96 روش تحقیق در مدیریت کسب و کار

آمار و کاربرد آن در کسب و کار

مهندسی ارزش(VE) 2 16 48 64 مدیریت هزینه در کسب و کار

مدیریت ریسک در کسب و کار

کارورزی 2 2 240 240 کارورزی 1
جمع