تقویم آموزشی و برنامه زمانبندی انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399

مقطع نیمسال ورود تاریخ انتخاب واحد تاریخ حذف و اضافه
کاردانی و کارشناسی بهمن97 و قبل از آن 15*11*99

16*11*99

25*11*99
کاردانی مهر98 17*11*99

18*11*99

26*11*99
کارشناسی مهر98 19*11*99 27*11*99
کاردانی و کارشناسی بهمن98 20*11*99

21*11*99

28*11*99
کاردانی و کارشناسی مهر99 23*11*99

24*11*99

29*11*99

 

شروع کلاس ها: از روز شنبه مورخ 25*11*99

زمان درخواست میهمان: 25*11*99  لغایت 01*12*99

زمان تمدید درخواست میهمان: 02*12*99 لغایت 08*12*99

زمان حذف اضطراری: 11*03*1400 لغایت 12*03*1400

زمان ثبت غیبت بیش از حدکلاسی و غیبت موجه: 18*03*1400 لغایت 28*03*1400

پایان کلاس ها: 28*03*1400

امتحانات پایان ترم: 29*03*1400 لغایت 11*04*1400