به اطلاع می رساند دانشجویان می باید طبق تقویم آموزشی اعلام شده انتخاب واحد خود را از طریق سامانه هم آوا انجام دهند پس از تاریخ های اعلام شده از طرف دانشگاه جامع، انتخاب واحد امکان پذیر نمی باشد و بالاجبار ترم جاری مرخصی تحصیلی و یا انصراف از تحصیل ثبت می گردد.