کلیه مراحل زیر می باید توسط دانشجویان به دقت طی شود، در غیر اینصورت نمره درس کارورزی قابل ثبت نخواهد بود.
1. تهیه فرمهای کارورزی از صفحه اول سایت دانشگاه (www.irtciac.com قسمت دانلود فرم ها) و یا از طریق کانال فرم های دانشگاه (form_irtciac@)
2. تکمیل فرم درخواست معرفی برای کارورزی
3. دریافت نامه از محل کارورزی در سربرگ و مهر شرکت مربوطه (مبنی بر پذیرش دانشجو در آن شرکت به مدت ۲۴۰ ساعت)
4. تحویل “نامه محل کارورزی” و “فرم درخواست معرفی برای کارورزی” به واحد آموزش
5. دریافت معرفی نامه از واحد آموزش دانشگاه جهت ارائه به محل کارورزی (شروع زمان کارورزی به مدت ۲۴۰ ساعت از این مرحله می باشد) (لطفا از معرفی نامه کپی تهیه شود تا در زمان مقرر به استاد مربوطه ارائه گردد)
6. هماهنگی با استاد مربوطه از طریق فضای مجازی(متعاقبا لینک آن در تلگرام دانشگاه irtciac@ اعلام می شود)
7. تکمیل و تهیه گزارش و ارائه فرمهای کارورزی به استاد(متعاقبا زمان آن اعلام می شود)