به اطلاع دانشجویان محترم می رساند زمان امتحانات میان ترم بهمن 1399 به پیوست می باشد. لطفا به نام درس، نام استاد، کد درس و گروه درس توجه فرمایید. شرکت در امتحانات میان ترم الزامی می باشد.

امتحان میان ترم بهمن99