پیرو اطلاعیه قبلی، به اطلاع می رساند دانشجویانی که شهریه 85% سهم مرکز تحقیقات صنعتی ایران را به طور کامل پرداخت ننموده اند فقط تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 1400/03/06 فرصت دارند شهریه خود را به طور کامل پرداخت نمایند. درغیر این صورت از تاریخ 1400/03/08 سیستم دانشجویان بدهکار غیرفعال می شود.

جهت پرداخت باقیمانده شهریه 85%، دانشجویان می باید در سامانه هم آوا گزینه تسویه حساب دانشجو را انتخاب نمایند.

نکته مهم: درصورتی که سامانه هم آوا غیرفعال شود، سامانه سمالایو نیز غیرفعال می گردد و عواقب آن بر عهده دانشجو می باشد.