دانشجویانی که قصد انتخاب واحد در تابستان 1400 را دارند می توانند دروس درخواستی خود را در قالب ذکر شده در ذیل به شماره واتس آپ 09050427438 ارسال نمایند.

  • نام و نام خانوادگی:
  • کد ملی:
  • مقطع (کاردانی/کارشناسی):
  • رشته:
  • ورودی (ترم و سال ورود):
  • نام دروس درخواستی:

نکته 1: این درخواست جهت برآورد کلی و آمار دانشجویان جهت ارائه درس می باشد.

نکته 2: در ترم تابستان فقط دروس عمومی، مهارت های مشترک، کارورزی و پروژه ارائه می شود.

نکته 3: دانشجویانی که حداکثر 8 واحد باقیمانده جهت فارغ التحصیلی دارند می توانند نام دروس تخصصی را نیز قید نمایند.

نکته 4: دانشجویانی مجاز به انتخاب واحد دروس پروژه و کارورزی2 می باشند که حداقل 50 واحد درسی را گذرانده باشند و قبلا درس کارورزی1 را نیز گذرانده باشند.