لیست دروس عمومی

دروس عمومی رشته های کاردانی:
فارسی–زبان خارجی عمومی–اندیشه اسلامی1–اخلاق اسلامی–تربیت بدنی–دانش خانواده و جمعیت
دروس عمومی رشته های کارشناسی:
اندیشه اسلامی2–انقلاب اسلامی ایران–تاریخ تحلیلی صدر اسلام–ورزش1–تفسیر موضوعی قرآن–دانشجویان کارشناسی که در دوره کاردانی درس “دانش خانواده و جمعیت” یا درس “جمعیت و تنظیم خانواده” را نگذرانده اند می باید درس دانش خانواده و جمعیت را نیز در دوره کارشناسی انتخاب واحد نمایند.

دروس مهارتهای مشترک

دروس مهارتهای مشترک رشته کاردانی مدیریت کسب و کار:

کاربرد فناوری اطلاعات–اخلاق حرفه ای—مهارتها و قوانین کسب و کار—خدمات الکترونیک

دروس مهارتهای مشترک رشته کاردانی امور بورس:

کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات–مهارتها و قوانین کسب و کار–کارآفرینی–مستندسازی

دروس مهارتهای مشترک رشته های کاردانی حرفه ای حسابداری:

کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات–کارآفرینی–مهارتها و قوانین کسب و کار–خدمات الکترونیک

دروس مهارتهای مشترک رشته کاردانی امور بیمه:

اصول سرپرستی–اخلاق حرفه ای—کارآفرینی—خدمات الکترونیک

دروس مهارتهای مشترک رشته های کارشناسی حرفه ای حسابداری و مدیریت بورس:

روانشناسی کار–مدیریت منابع انسانی–مهارتهای مسئله یابی و تصمیم گیری

دروس مهارتهای مشترک رشته کارشناسی مدیریت کسب و کار:

اصول و فنون مذاکره–مدیریت منابع انسانی–روانشناسی کار