به اطلاع می رساند تقویم آموزشی تابستان سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ طبق زمانبندی دانشگاه جامع علمی-کاربردی توسط دانشجو در سامانه هم آوا به شرح ذیل می باشد:

انتخاب واحد: ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ لغایت ۱۴۰۰/۰۴/۲۵

شروع کلاس ها: از روز شنبه مورخ  ۱۴۰۰/۰۴/۲۶

پایان کلاس ها: ۱۴۰۰/۰۶/۰۵

برگزاری امتحانات: ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ لغایت ۱۴۰۰/۰۶/۱۲