نکات مهم:

نکته۱) دانشجویانی مجاز به انتخاب واحد دروس کاروزی۲ و پروژه می باشند که حداقل ۵۰ واحد درسی را گذرانده باشند، در غیر اینصورت توسط واحد آموزش حذف می گردد و عواقب آن بعهده دانشجو می باشد.

نکته۲) اخذ همزمان دروس کارورزی۱ و کارورزی۲ ممنوع است و رعایت سرفصل درسی مصوب (پیشنیاز و هم نیازی) الزامی است.

نکته۳) مهمان شدن در دروس کاربینی، کارورزی و پروژه امکان پذیر نمی باشد.

نکته۴) دانشجویان کارشناسی نمی توانند در هر دوره تابستانی بیش از یک عنوان درسی (۲واحد) از بین دروس (اندیشه اسلامی۲، تاریخ تحلیل صدر اسلام، انقلاب اسلامی، تفسیر موضوعی قرآن، دانش خانواده) انتخاب نمایند.

نکته۵) دانشجویان کاردانی نمی توانند در هر دوره تابستانی بیش از یک عنوان درسی (۲واحد) از بین دروس (اندیشه اسلامی۱، اخلاق اسلامی، دانش خانواده) انتخاب نمایند.

نکته۶) طبق بخشنامه دانشگاه جامع، اگر درس کارورزی در تابستان اخذ گردد شهریه ثابت به صورت کامل بوده و اگر درس کارورزی اخذ نگردد شهریه ثابت به میزان ۵۰ درصد شهریه ثابت نیمسال تحصیلی می باشد.

نکته۷) کلاسهای دروس قابل ارائه در صورت به حد نصاب رسیدن، تشکیل خواهد شد. در صورتیکه تعداد نفرات یک کلاس به حد نصاب نرسد آن کلاس تشکیل نخواهد شد و از انتخاب واحد دانشجو حذف خواهد شد.