به اطلاع می رساند دانشجویانی که در ترم تابستان 1400 دروس کارورزی۱ و کارورزی۲ را اخذ نموده اند فقط تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1400/05/20 (بیستم مردادماه 1400) فرصت دارند مراحل درس کارورزی را انجام دهند. بدیهی است پس از این تاریخ هیچگونه درخواست کارورزی پذیرفته نمی شود و دانشجو می باید این درس را حذف اضطراری نماید و عواقب آن به عهده دانشجو می باشد.