آدرس سامانه یادگیری الکترونیکی تهران شرق :
http://ujaame.ir/

نام کاربری:
کد ملی بدون صفرهای ابتدایی

رمز ورود :
کد ملی کامل 10 رقمی @Uast

در وارد نمودن رمز ورود دقت نمایید کلمه Uast حرف u را بزرگ وارد نمایید.

مثال: کاربری با کدملی 0033333333 نام کاربری و کلمه عبور خود را می بایست این‌گونه وارد نماید:

نام کاربری: 33333333

رمز ورود: Uast@0033333333

………………………………………………

لینک برای آموزش و پشتیبانی

https://utec.ut.ac.ir/uast/reference

……………………………………………

فیلم آموزشی سامانه یادگیری الکترونیکی

https://aparat.com/v/EnpGm