کاردانی حرفه ای امور بیمه

Home / سر فصل دروس / کاردانی حرفه ای امور بیمه
کاردانی حرفه ای امور بیمه

کاردانی حرفه ای امور بیمه

ترم اول 

نام درس تعداد واحد ساعت پیش نیاز
نظری عملی جمع
کاربینی 1 32 32
فارسی 3 48 48
دانش خانواده و جمعیت 2 32 32
ریاضی عمومی 2 32 32
کلیات بیمه 2 32 32
آشنایی با سازمان و تشکیلات بیمه 2 32 32
مهارت های ارتباطی 2 16 48 64
آمار و احتمالات 2 32 32
جمع 16  

ترم دوم

نام درس تعداد واحد ساعت پیش نیاز
نظری عملی جمع
زبان خارجی عمومی 3 48 48
تربیت بدنی 1 1 32 32
پوشش های بیمه ای 3 32 48 80 کلیات بیمه
قوانین و مقررات بیمه 2 32 32 کلیات بیمه
مبانی حقوقی بیمه 3 48 48 کلیات بیمه
اصول بازاریابی 2 32 32 مهارت های ارتباطی
مشتری مداری 2 32 32 مهارت های ارتباطی
کارورزی 1 2 240 240  
جمع 18  

ترم سوم 

نام درس تعداد واحد ساعت پیش نیاز
نظری عملی جمع
اندیشه اسلامی1 2 32 32
مبانی و اصول ارزیابی خسارت 2 16 48 64 قوانین و مقررات بیمه ، پوشش های بیمه ای
ظرفیت یابی منطقه ای بیمه 2 16 48 64 اصول بازاریابی
خدمات الکترونیک 2 32 32
زبان تخصصی 2 32 32
اخلاق حرفه ای 2 32 32 قوانین و مقررات بیمه
فروش بیمه 2 16 48 64 اصول بازاریابی ، قوانین و مقررات بیمه
شیوه های پرداخت خسارت 2 16 48 64 پوشش های بیمه ای
اصول حسابداری 2 32 32
ریسک و تاثیر آن در فرآیند بیمه 2 32 32 قوانین و مقررات بیمه
جمع 20  

ترم چهارم

نام درس تعداد واحد ساعت پیش نیاز
نظری عملی جمع
آیین زندگی 2 32 32
اصول سرپرستی 2 32 32 آشنایی با سازمان و تشکیلات بیمه
کاربری نرم افزارهای رایانه ای دربیمه 2 96 96
ارزیابی و برآورد خسارت انواع بیمه 3 32 48 80 مبانی و اصول ارزیابی خسارت
بیمه های اموال 2 16 48 64 کلیات بیمه
بیمه های اشخاص 2 16 48 64 کلیات بیمه
بیمه های مسئولیت 2 16 48 64 کلیات بیمه
کارآفرینی 2 32 32
کارورزی 2 2 240 240 کارورزی 1
جمع 19