به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس کارورزی را با استاد حیدرزاده اخذ نموده اند می رساند:

جلسه اول(توجیهی):  روز یکشنبه مورخ 06*05*98 ساعت 15:30

جلسه دوم(پیشرفت کار):  روز یکشنبه مورخ 27*05*98 ساعت 17

جلسه سوم(گزارش کار):  روز یکشنبه مورخ 24*06*98 ساعت 17 برگزار می گردد.