به اطلاع می رساند لیست برنامه هفتگی نیمسال اول 98-99 به صورت ذیل جهت مشاهده ارائه شده است.

دانشجویان می توانند جهت انتخاب واحد در زمان مقرر طبق برنامه هفتگی خود انتخاب واحد نمایند.

برنامه هفتگی ترم2 کاردانی امور بورس

برنامه هفتگی ترم2 کاردانی حسابداری مالی

برنامه هفتگی ترم2 کاردانی مدیریت کسب وکار

برنامه هفتگی ترم2 کارشناسی حسابداری صنعتی

برنامه هفتگی ترم2 کارشناسی حسابداری مالی-گروه1

برنامه هفتگی ترم2 کارشناسی حسابداری مالی-گروه2

برنامه هفتگی ترم2 کارشناسی مدیریت بورس

برنامه هفتگی ترم3 کارشناسی حسابداری دولتی

برنامه هفتگی ترم 3 کارشناسی حسابداری صنعتی

برنامه هفتگی ترم3 کاردانی امور بورس

برنامه هفتگی ترم3 کاردانی حسابداری مالی-گروه1

برنامه هفتگی ترم3 کاردانی حسابداری مالی-گروه2

برنامه هفتگی ترم3 کاردانی مدیریت کسب وکار

برنامه هفتگی ترم3 کارشناسی حسابداری مالیاتی

برنامه هفتگی ترم3 کارشناسی حسابداری مالی-گروه1

برنامه هفتگی ترم3 کارشناسی حسابداری مالی-گروه2

برنامه هفتگی ترم3 کارشناسی حسابرسی

برنامه هفتگی ترم3 کارشناسی مدیریت بورس

برنامه هفتگی ترم3 کارشناسی مدیریت لجستیک

برنامه هفتگی ترم4 کاردانی حسابداری صنعتی

برنامه هفتگی ترم4 کاردانی حسابداری مالیاتی

برنامه هفتگی ترم4 کاردانی حسابرسی

برنامه هفتگی ترم4 کاردانی مدیریت کسب وکار

برنامه هفتگی ترم4 کارشناسی حسابداری صنعتی

برنامه هفتگی ترم4 کارشناسی حسابداری مالیاتی

برنامه هفتگی ترم4 کارشناسی حسابرسی-گروه1

برنامه هفتگی ترم4 کارشناسی حسابرسی-گروه2

برنامه هفتگی ترم4 کارشناسی مدیریت لجستیک