به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس پروژه را بااستاد مولوی پوراخذ نموده اند می رساند:
استاد مولوی پوردرروز دوشنبه مورخ 24*02*97ساعت 30/16در دانشگاه حضور خواهندداشت.