آخرین دوره های آموزشیکارشناسیکارشناسی استادمجید عبدی درس مباحث جاری در حسابداری مالی کد درس23970

کارشناسی-استاد عبدی-مباحث جاری در حسابداری مالی -جلسات1-3

دانلود جلسه اول اینجا کلیک کنید

دانلود جلسه دوم اینجا کلیک کنید

دانلود جلسه سوم اینجا کلیک کنید