آخرین دوره های آموزشیکاردانیکاردانی استاد حمید اروانه . درس کلیات علم اقتصاد کد رشته 22820

کاردانی-استاد اروانه-کلیات علم اقتصاد-جلسات 1-3

دانلود جلسه اول اینجا کلیک کنید

دانلود جلسه دوم اینجا کلیک کنید

دانلود جلسه سوم اینجا کلیک کنید