آخرین دوره های آموزشیکاردانیکاردانی استاداروانه اصول تنظیم و کنترل بودجه موسسات بازرگانی و خدماتی کددرس 4027

کاردانی-استاد اروانه-اصول تنظیم و کنترل بودجه موسسات خدماتی و بازرگانی-جلسات1-4

دانلود جلسه اول اینجا کلیک کنید

دانلود جلسه سوم اینجا کلیک کنید

دانلود جلسه چهارم اینجا کلیک کنید