آخرین دوره های آموزشیکاردانیکاردانی استاد نادر اسدی نهاری درس آشنایی با بازارها و نهادهای مالی کد رشته1542

کاردانی-استاد اسدی نهاری-آشنایی با بازارها و نهادهای مالی-جلسات1الی3

دانلود جلسه اول اینجا کلیک کنید

دانلود جلسه دوم اینجا کلیک کنید

دانلود جلسه سوم اینجا کلیک کنید