1400-کارشناسی- استادنادر اسدی نهاری-درس نهادهای مالی-کد درس-27873آخرین دوره های آموزشیکارشناسی

کارشناسی-استاداسدی نهاری-نهادهای مالی-جلسات 1-4

دانلود جلسه اول اینجا کلیک کنید

دانلود جلسه دوم اینجا کلیک کنید

دانلود جلسه سوم اینجا کلیک کنید

دانلود جلسه چهارم اینجا کلیک کنید