آخرین دوره های آموزشیکارشناسیکارشناسی استادنادر اسدی نهاری درس تجزیه و تحلیل صورت های مالی کد درس8394

کارشناسی-استاد اسدی نهاری-تجزیه و تحلیل صورتهای مالی-جلسه 1-3

دانلود جلسه اول اینجا کلیک کنید

دانلود جلسه دوم اینجا کلیک کنید

دانلود جلسه سوم اینجا کلیک کنید