1400-کارشناسی-استاد حمید اروانه-برنامه ریزی توسعه-کد درس6440آخرین دوره های آموزشیکارشناسی

کارشناسی-استاداروانه-برنامه ریزی توسعه-جلسات3-6

دانلود جلسه سوم اینجا کلیک کنید

دانلود جلسه چهارم اینجا کلیک کنید

دانلود جلسه پنجم اینجا کلیک کنید

دانلود جلسه ششم اینجا کلیک کنید