آخرین دوره های آموزشیکارشناسیکارشناسی استادمحبوبه بهفر درس زبان تخصصی مالیاتی کد درس113720

کارشناسی-استادبهفر-زبان تخصصی مالیاتی 1-جلسات1-6

دانلود جلسه اول اینجا کلیک کنید

دانلود جلسه دوم اینجا کلیک کنید

دانلود جلسه سوم اینجا کلیک کنید

دانلود جلسه چهارم اینجا کلیک کنید

دانلود جلسه پنجم اینجا کلیک کنید

دانلود جلسه ششم اینجا کلیک کنید