آخرین دوره های آموزشیکارشناسیکارشناسی استادمحبوبه بهفر درس زبان تخصصی1(ویژه گرایش صنعتی) کد درس13631

کارشناسی-استادبهفر-زبان تخصصی صنعتی 1-جلسات 1-6

دانلود جلسه اول اینجا کلیک کنید

دانلود جلسه دوم اینجا کلیک کنید

دانلود جلسه سوم اینجا کلیک کنید

دانلود جلسه چهارم اینجا کلیک کنید

دانلود جلسه پنجم اینجا کلیک کنید

دانلود جلسه ششم اینجا کلیک کنید