آخرین دوره های آموزشیکارشناسیکارشناسی استادرقیه حجتی درس مدیریت منابع انسانی کد درس 25871

کارشناسی-استادحجتی-مدیریت منابع انسانی-جلسات1-5

دانلود جلسه اول قسمت اول اینجا کلیک کنید

دانلود جلسه اول قسمت دوم اینجا کلیک کنید

دانلود جلسه اول قسمت سوم اینجا کلیک کنید

دانلود جزوه جلسه اول اینجا کلیک کنید

 

دانلود جلسه دوم قسمت اول اینجا کلیک کنید

دانلود جلسه دوم قسمت دوم اینجا کلیک کنید

دانلود جلسه دوم قسمت سوم اینجا کلیک کنید

دانلود جزوه اینجا کلیک کنید

دانلود جزوه اینجا کلیک کنید

 

دانلود جلسه سوم قسمت اول اینجا کلیک کنید

دانلود جلسه سوم قسمت دوم اینجا کلیک کنید

دانلود جلسه سوم قسمت سوم اینجا کلیک کنید

دانلود جزوه جلسه سوم اینجا کلیک کنید

 

دانلود جلسه جهارم قسمت اول اینجا کلیک کنید

دانلود جلسه چهارم قسمت دوم اینجا کلیک کنید

دانلود جلسه چهارم قسمت سوم اینجا کلیک کنید

دانلود جزوه جلسه چهارم اینجا کلیک کنید

 

دانلود جلسه پنجم قسمت اول اینجا کلیک کنید

دانلود جلسه پنجم قسمت دوم اینجا کلیک کنید

دانلود جلسه پنجم قسمت سوم اینجا کلیک کنید