آخرین دوره های آموزشیکاردانیکاردانی استاداروانه اصول تنظیم و کنترل بودجه موسسات بازرگانی و خدماتی کددرس 4027

کاردانی-استاداروانه-اصول تنظیم و کنترل بودجه موسسات خدماتی و بازرگانی-جلسه7-8

دانلود جلسه هفتم اینجا کلیک کنید

دانلود جلسه هشتم اینجا کلیک کنید