کارشناسی-استاد حجتی-مدیریت منابع انسانی-جلسات6-8

Posted Posted in آخرین دوره های آموزشی, کارشناسی, کارشناسی استادرقیه حجتی درس مدیریت منابع انسانی کد درس 25871

دانلود جلسه 6قسمت اول اینجا کلیک کنید دانلود جلسه 6قسمت دوم اینجا کلیک کنید دانلود جلسه 6قسمت سوم اینجا کلیک کنید دانلود جزوه جلسه6اینجا کلیک کنید دانلود جلسه 7قسمت اول اینجا کلیک کنید دانلود جلسه 7قسمت دوم اینجا کلیک کنید دانلود جلسه7قسمت سوم اینجا کلیک کنید دانلود جزوه جلسه 7اینجا کلیک کنید دانلود جلسه 8قسمت […]

کارشناسی-استادبرنجیان-مبانی مدیریت سرمایه گذاری-جلسات 1-5

Posted Posted in کارشناسی, کارشناسی استادعلیرضا برنجیان درس مبانی مدیریت سرمایه گذاری کد درس24650

دانلود جلسه اول قسمت اول اینجا کلیک کنید دانلود جلسه اول قسمت دوم اینجا کلیک کنید دانلود جلسه دوم اینجا کلیک کنید دانلود جلسه سوم اینجاکلیک کنید دانلود جلسه چهارم اینجا کلیک کنید دانلود جلسه پنجم اینجا کلیک کنید