1400-کاردانی-استادحمید اروانه-درس کلیات علم اقتصاد-کد درس22820آخرین دوره های آموزشیکاردانی

کاردانی ـ استاد اروانه ـ کلیات علم اقتصاد ـ جلسات 9 تا 15

دانشجوی گرامی جهت دانلود جلسه نهم اینجا کلیک نمائید.

 


دانشجوی گرامی جهت دانلود جلسه دهم اینجا کلیک نمائید.

 


دانشجوی گرامی جهت دانلود جلسه یازدهم و دوازدهم اینجا کلیک نمائید.

 


دانشجوی گرامی جهت دانلود جلسه سیزدهم اینجا کلیک نمائید.

 


دانشجوی گرامی جهت دانلود جلسه چهاردهم اینجا کلیک نمائید.

 


دانشجوی گرامی جهت دانلود جلسه پانزدهم اینجا کلیک نمائید.