1400-کاردانی- استادنادر اسدی نهاری-درس آشنایی با بازارها و نهادهای مالی-کد درس 1542آخرین دوره های آموزشیکاردانی

کاردانی ـ استاد اسدی نهاری ـ آشنایی با بازارها و نهادهای مالی ـ جلسات 11 الی 14

دانشجوی گرامی جهت دانلود جلسه یازدهم اینجا کلیک نمائید.

 


دانشجوی گرامی جهت دانلود جلسه دوازدهم اینجا کلیک نمائید.

 


دانشجوی گرامی جهت دانلود جلسه سیزدهم اینجا کلیک نمائید.

 


دانشجوی گرامی جهت دانلود جلسه چهاردهم اینجا کلیک نمائید.