آخرین دوره های آموزشیکارشناسیکارشناسی استادعلیرضا برنجیان درس مبانی مدیریت سرمایه گذاری کد درس24650

کارشناسی ـ استاد برنجیان ـ مبانی مدیریت سرمایه گذاری ـ جلسات 12 الی 15

دانشجوی گرامی جهت دانلود جلسه دوازدهم اینجا کلیک نمائید.


دانشجوی گرامی جهت دانلود جلسه سیزدهم اینجا کلیک نمائید.


دانشجوی گرامی جهت دانلود جلسه چهاردهم اینجا کلیک نمائید.


دانشجوی گرامی جهت دانلود جلسه پانزدهم اینجا کلیک نمائید.