آخرین دوره های آموزشیکارشناسیکارشناسی استادعلیرضا برنجیان درس مبانی مدیریت سرمایه گذاری کد درس24650

کارشناسی ـ استاد برنجیان ـ مبانی مدیریت سرمایه گذاری ـ جلسات 6 الی 10

دانشجوی گرامی جهت دانلود جلسه ششم اینجا کلیک نمائید.


دانشجوی گرامی جهت دانلود جلسه هفتم اینجا کلیک نمائید.


دانشجوی گرامی جهت دانلود جلسه هشتم اینجا کلیک نمائید.


دانشجوی گرامی جهت دانلود جلسه نهم اینجا کلیک نمائید.


دانشجوی گرامی جهت دانلود جلسه دهم اینجا کلیک نمائید.