کارشناسی-استادحاجی حیدری-پژوهش عملیاتی 3 – جلسات 5 الی 9

Posted Posted in آخرین دوره های آموزشی, مقطع تحصیلی

دانشجویان گرامی جهت دانلود جلسه پنجم اینجا کلیک نمائید.   دانشجویان گرامی جهت دانلود جلسه ششم اینجا کلیک نمائید.   دانشجویان گرامی جهت دانلود جلسه هفتم اینجا کلیک نمائید.   دانشجویان گرامی جهت دانلود جلسه هشتم اینجا کلیک نمائید.   دانشجویان گرامی جهت دانلود جلسه نهم اینجا کلیک نمائید.  

کارشناسی-استادحاجی حیدری-پژوهش عملیاتی 3 – جلسات 1الی 4

Posted Posted in آخرین دوره های آموزشی, کارشناسی, مقطع تحصیلی

دانشجویان گرامی جهت دانلود جلسه اول اینجا کلیک نمائید.   دانشجویان گرامی جهت دانلود جلسه دوم اینجا کلیک نمائید.   دانشجویان گرامی جهت دانلود جلسه سوم اینجا کلیک نمائید.   دانشجویان گرامی جهت دانلود جلسه چهارم اینجا کلیک نمائید.  

کارشناسی-استادایراندوست-مدیریت مالی پیشرفته-جلسات 9الی 12

Posted Posted in آخرین دوره های آموزشی, کارشناسی استادعبدالحمید ایراندوست درس مدیریت مالی پیشرفته کد درس25816

دانشجوران گرامی جهت دانلود جلسه نهم اینجا کلیک نمائید. دانشجوران گرامی جهت دانلود جلسه دهم اینجا کلیک نمائید. دانشجوران گرامی جهت دانلود جلسه یازدهم اینجا کلیک نمائید. دانشجوران گرامی جهت دانلود جلسه دوازدهم اینجا کلیک نمائید.