کاردانی-استاد اسدی نهاری-آشنایی با بازارها و نهادهای مالی-جلسات1الی3

Posted Posted in آخرین دوره های آموزشی, کاردانی, کاردانی استاد نادر اسدی نهاری درس آشنایی با بازارها و نهادهای مالی کد رشته1542

دانلود جلسه اول اینجا کلیک کنید دانلود جلسه دوم اینجا کلیک کنید دانلود جلسه سوم اینجا کلیک کنید

کاردانی-استاد اروانه-اصول تنظیم و کنترل بودجه موسسات خدماتی و بازرگانی-جلسات1-4

Posted Posted in آخرین دوره های آموزشی, کاردانی, کاردانی استاداروانه اصول تنظیم و کنترل بودجه موسسات بازرگانی و خدماتی کددرس 4027

دانلود جلسه اول اینجا کلیک کنید دانلود جلسه سوم اینجا کلیک کنید دانلود جلسه چهارم اینجا کلیک کنید