کاردانی ـ استاد اسدی نهاری ـ آشنایی با بازارها و نهادهای مالی ـ جلسه 15

Posted Posted in 1400-کاردانی- استادنادر اسدی نهاری-درس آشنایی با بازارها و نهادهای مالی-کد درس 1542, آخرین دوره های آموزشی, کاردانی

دانشجوی گرامی جهت دانلود جلسه پانزدهم اینجا کلیک نمائید.  

کاردانی ـ استاد اسدی نهاری ـ آشنایی با بازارها و نهادهای مالی ـ جلسات 11 الی 14

Posted Posted in 1400-کاردانی- استادنادر اسدی نهاری-درس آشنایی با بازارها و نهادهای مالی-کد درس 1542, آخرین دوره های آموزشی, کاردانی

دانشجوی گرامی جهت دانلود جلسه یازدهم اینجا کلیک نمائید.   دانشجوی گرامی جهت دانلود جلسه دوازدهم اینجا کلیک نمائید.   دانشجوی گرامی جهت دانلود جلسه سیزدهم اینجا کلیک نمائید.   دانشجوی گرامی جهت دانلود جلسه چهاردهم اینجا کلیک نمائید.  

کاردانی _ استاد اروانه _ اقتصاد کلان _ جلسات 10 الی 13

Posted Posted in 1400-کاردانی-استاد حمید اروانه-درس اقتصاد کلان-کد درس5135, آخرین دوره های آموزشی, کاردانی

دانشجوی گرامی جهت دانلود جلسه دهم اینجا کلیک نمائید.   دانشجوی گرامی جهت دانلود جلسه یازدهم اینجا کلیک نمائید.   دانشجوی گرامی جهت دانلود جلسه دروازدهم اینجا کلیک نمائید.   دانشجوی گرامی جهت دانلود جلسه سیزدهم اینجا کلیک نمائید.  

کاردانی _ استاد اروانه _ اقتصاد کلان _ جلسات 7 و 8 و 9

Posted Posted in 1400-کاردانی-استاد حمید اروانه-درس اقتصاد کلان-کد درس5135, آخرین دوره های آموزشی, کاردانی

دانشجوی گرامی جهت دانلود جلسه هفتم اینجا کلیک نمائید.   دانشجوی گرامی جهت دانلود جلسه هشتم اینجا کلیک نمائید.   دانشجوی گرامی جهت دانلود جلسه نهم اینجا کلیک نمائید.  

کاردانی ـ استاد اروانه ـ کلیات علم اقتصاد ـ جلسات 9 تا 15

Posted Posted in 1400-کاردانی-استادحمید اروانه-درس کلیات علم اقتصاد-کد درس22820, آخرین دوره های آموزشی, کاردانی

دانشجوی گرامی جهت دانلود جلسه نهم اینجا کلیک نمائید.   دانشجوی گرامی جهت دانلود جلسه دهم اینجا کلیک نمائید.   دانشجوی گرامی جهت دانلود جلسه یازدهم و دوازدهم اینجا کلیک نمائید.   دانشجوی گرامی جهت دانلود جلسه سیزدهم اینجا کلیک نمائید.   دانشجوی گرامی جهت دانلود جلسه چهاردهم اینجا کلیک نمائید.   دانشجوی گرامی جهت […]

کاردانی ـ استاد اسدی نهاری – آشنایی با بازارها و نهادهای مالی ـ جلسات 6 و 7 و 8

Posted Posted in 1400-کاردانی- استادنادر اسدی نهاری-درس آشنایی با بازارها و نهادهای مالی-کد درس 1542, آخرین دوره های آموزشی, کاردانی

دانشجوی گرامی جهت دانلود جلسه ششم اینجا کلیک نمائید.   دانشجوی گرامی جهت دانلود جلسه هفتم اینجا کلیک نمائید.   دانشجوی گرامی جهت دانلود جلسه هشتم اینجا کلیک نمائید.