کارشناسی ـ استاد اسدی نهاری ـ بازار پول و سرمایه ـ جلسات 14 و 15

Posted Posted in 1400-کارشناسی- استادنادر اسدی نهاری-درس بازار پول وسرمایه- کد درس5966, آخرین دوره های آموزشی, کارشناسی

دانشجوی گرامی جهت دانلود جلسه چهاردهم اینجا کلیک نمائید.   دانشجوی گرامی جهت دانلود جلسه پانزدهم اینجا کلیک نمائید.  

کارشناسی ـ استاد اسدی نهاری ـ بازار پول و سرمایه ـ جلسه 11 الی 13

Posted Posted in 1400-کارشناسی- استادنادر اسدی نهاری-درس بازار پول وسرمایه- کد درس5966, آخرین دوره های آموزشی, کارشناسی

دانشجوی گرامی جهت دانلود جلسه یازدهم اینجا کلیک نمائید   دانشجوی گرامی جهت دانلود جلسه دوازدهم اینجا کلیک نمائید   دانشجوی گرامی جهت دانلود جلسه سیزدهم اینجا کلیک نمائید