کارشناسی ـ استاد اسدی نهاری ـ تجزیه و تحلیل صورت های مالی ـ جلسات 13 و 14

Posted Posted in 1400-کارشناسی- استادنادر اسدی نهاری-درس تجزیه و تحلیل صورتهای مالی-کد درس8394, آخرین دوره های آموزشی, کارشناسی

دانشجوی گرامی جهت دانلود جلسه سیزدهم اینجا کلیک نمائید.   دانشجوی گرامی جهت دانلود جلسه چهاردهم اینجا کلیک نمائید.  

کارشناسی ـ استاد اسدی نهاری ـ تجزیه و تحلیل صورتهای مالی ـ جلسات 7 و 8

Posted Posted in 1400-کارشناسی- استادنادر اسدی نهاری-درس تجزیه و تحلیل صورتهای مالی-کد درس8394, آخرین دوره های آموزشی, کارشناسی

دانشجوی گرامی جهت دانلود جلسه هفتم  اینجا کلیک نمائید.   دانشجوی گرامی جهت دانلود جلسه هشتم اینجا کلیک نمائید.