کارشناسی ـ استاد برنجیان ـ مبانی مدیریت سرمایه گذاری ـ رفع اشکال

Posted Posted in آخرین دوره های آموزشی, کارشناسی, کارشناسی استادعلیرضا برنجیان درس مبانی مدیریت سرمایه گذاری کد درس24650

دانشجوی گرامی جهت دانلود این جلسه اینجا کلیک نمائید.   https://irtciac.com/1400/rafe-eshkal.m4a  

کارشناسی ـ استاد برنجیان ـ مبانی مدیریت سرمایه گذاری ـ جلسات 12 الی 15

Posted Posted in آخرین دوره های آموزشی, کارشناسی, کارشناسی استادعلیرضا برنجیان درس مبانی مدیریت سرمایه گذاری کد درس24650

دانشجوی گرامی جهت دانلود جلسه دوازدهم اینجا کلیک نمائید. https://irtciac.com/1400/e12.m4a دانشجوی گرامی جهت دانلود جلسه سیزدهم اینجا کلیک نمائید. https://irtciac.com/1400/e13.m4a دانشجوی گرامی جهت دانلود جلسه چهاردهم اینجا کلیک نمائید. https://irtciac.com/1400/e14.m4a دانشجوی گرامی جهت دانلود جلسه پانزدهم اینجا کلیک نمائید. https://irtciac.com/1400/e15.mp3

کارشناسی ـ استاد برنجیان ـ مبانی مدیریت سرمایه گذاری ـ جلسات 6 الی 10

Posted Posted in آخرین دوره های آموزشی, کارشناسی, کارشناسی استادعلیرضا برنجیان درس مبانی مدیریت سرمایه گذاری کد درس24650

دانشجوی گرامی جهت دانلود جلسه ششم اینجا کلیک نمائید. https://irtciac.com/1400/e6.m4a دانشجوی گرامی جهت دانلود جلسه هفتم اینجا کلیک نمائید. https://irtciac.com/1400/e7.m4a دانشجوی گرامی جهت دانلود جلسه هشتم اینجا کلیک نمائید. https://irtciac.com/1400/e8.mp3 دانشجوی گرامی جهت دانلود جلسه نهم اینجا کلیک نمائید. https://irtciac.com/1400/e9.m4a دانشجوی گرامی جهت دانلود جلسه دهم اینجا کلیک نمائید. https://irtciac.com/1400/e10.m4a

کارشناسی-استادبرنجیان-مبانی مدیریت سرمایه گذاری-جلسات 1-5

Posted Posted in کارشناسی, کارشناسی استادعلیرضا برنجیان درس مبانی مدیریت سرمایه گذاری کد درس24650

دانلود جلسه اول قسمت اول اینجا کلیک کنید دانلود جلسه اول قسمت دوم اینجا کلیک کنید دانلود جلسه دوم اینجا کلیک کنید دانلود جلسه سوم اینجاکلیک کنید دانلود جلسه چهارم اینجا کلیک کنید دانلود جلسه پنجم اینجا کلیک کنید