کارشناسی-استادبهفر-زبان تخصصی صنعتی 2-جلسات1-4

Posted Posted in آخرین دوره های آموزشی, کارشناسی, کارشناسی استادمحبوبه بهفر درس زبان تخصصی2(ویژه گرایش صنعتی) کد درس13646

دانلود جلسه اول اینجا کلیک کنید دانلود جلسه دوم اینجا کلیک کنید دانلود جلسه سوم اینجا کلیک کنید دانلود جلسه چهارم اینجا کلیک کنید

کارشناسی-استاد فدایی نایینی -آمار و کاربرد آن درحسابداری-جلسات1-2

Posted Posted in آخرین دوره های آموزشی, کارشناسی, کارشناسی استادمریم فدایی نائینی درس آمار و کاربرد آن در حسابداری کد درس2400

دانلود جلسه اول اینجا کلیک کنید دانلود جلسه دوم اینجا کلیک کنید

کارشناسی-استاد عبدی-کابرد استانداردهای حسابداری-جلسات5-8

Posted Posted in آخرین دوره های آموزشی, کارشناسی, کارشناسی استادمجید عبدی درس کاربرد استانداردهای حسابداری کد درس19573

دانلود جلسه پنجم اینجا کلیک کنید دانلود جلسه ششم اینجا کلیک کنید دانلود جلسه هفتم اینجا کلیک کنید دانلود جلسه هشتم اینجا کلیک کنید دانلود جزوه اینجا کلیک کنید دانلود جزوه اینجا کلیک کنید

کارشناسی-استادعبدی-کاربرد استانداردهای حسابرسی-جلسات 5-8

Posted Posted in آخرین دوره های آموزشی, کارشناسی, کارشناسی استادمجید عبدی درس کاربرد استانداردهای حسابرسی کد درس19575

دانلود جلسه پنجم اینجا کلیک کنید دانلود جزوه جلسه پنجم اینجا کلیک کنید دانلود جلسه ششم اینجا کلیک کنید دانلود جلسه هفتم اینجا کلیک کنید دانلود جزوه اینجا کلیک کنید دانلود جلسه هشتم اینجا کلیک کنید