اطلاعات تماس با مرکز علمی کاربردی تحقیقات صنعتی ایران

ادرس

ساختمان شماره یک:تهران، خیابان ایرانشهر شمالی، روبروی انتشارات مدرسه، پلاک 233
ساختمان شماره دو :تهران، میدان 7تیر، خیابان مفتح شمالی،خیابان ملایری پور، پلاک 82

تلفن

02188310122

خط مستقیم

88310113 الی 19

داخلی 205 و 261